Schimbarea numelui pe cale administrativă

Schimbarea numelui pe cale administrativă

            Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată pe unul din cazurile prevăzute de art. 4 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa de Guvern nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi însoţită de următoarele documente:

- copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;

- un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an; Cu aprobarea conducătorului Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, poate fi exceptată de la publicare.

- certificatul de cazier  judiciar, aflat  în termen de valabilitate( valabilitatea: 6 luni de la data eliberării) ;

- certificatul de cazier fiscal ale solicitantului, aflat  în termen de valabilitate (valabilitatea: 30 zile de la data eliberării); Nu se va solicita reînoirea certificatului de cazier fiscal, dacă acesta era valabil la data depunerii cererii.

- consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

- consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui/prenumelui minorului;

- copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, dacă este cazul;

- orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (ex.: declaraţii notariale aparţinând unor persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu numele/prenumele solicitat şi copii ale unor documente din care să rezulte că numele pe care doreşte să-l poarte l-a folosit în exercitarea profesiei, copii de pe sentinţe judecătoreşti, etc.