Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul/extrasul multilingv de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie ,traducere legalizată ( cu excepția extraselor multilingve), precum şi după caz, de următoarele documente:

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de naştere:

- actele de identitate ale părinţilor sau paşaportul în cazul în care părinţii sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate(CRDS), în original şi fotocopie;

- certificatele de naştere şi de căsătorie ale părinţilor, în original şi fotocopie;

- actul de identitate și pașaportul (în cazul persoanelor care dobândesc/redobândesc cetăţenia română);

- certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetăţenia română;

- în cazul în care minorul nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui cetăţean român, acesta va prezenta declaraţia în formă autentică a celuilalt părinte cetăţean străin, din care să rezulte că este de acord cu dobândirea cetăţeniei române a minorului precum şi cu transcrierea certificatului de naştere;

- declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului;

- declaraţie din partea titularului actului, a reprezentantului legal sau a solicitantului că nu mai există alt act transcris/înscris sau reconstituit;

- sentință definitivă emisă de instanța competentă (română sau străină) prin care a fost înlăturată filiația față de soțul mamei copilului (după caz).

 

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de căsătorie:

- certificatele de naştere şi actele de identitate/pașapoartele ale soţilor în original şi fotocopii;

- declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor purtat după căsătorie;

- certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetăţenia română;

- declaraţie privind regimul matrimonial ales de către titularii actului;

- declarația pe propria răspundere  cu privire la faptul că soțul ( persoană de sex masculin) cetățean al  unui stat în care este acceptată poligamia nu mai are încheiate și alte căsătorii nedesfăcute;

 

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de deces:

- actul de identitate al solicitantului, original şi fotocopie;

- actul de identitate al decedatului, certificatul de naștere și de căsătorie al acestuia  sau declarație din care să rezulte motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.