Înregistrarea naşterii

Înregistrarea naşterii


Acte necesare:                                                                                                                                                                              

-certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

-actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;

-declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei .Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

 

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini mai sunt necesare şi următoarele documente:

-Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi fotocopie, şi traducerea  legalizată a filei care conţine datele de identificare în cazul cetăţenilor străini ale căror acte de identitate/călătorie nu  sunt emise într-o limbă de circulaţie internaţională sau nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin;

-Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia(dacă părinţii sunt căsătoriţi); originalul certificatului şi traducerea acestuia(dacă aceasta este făcută la un notar public din străinătate) vor fi apostilate sau supralegalizate.

Notă:  documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.

 

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare următoarele documente:

-certificatul medical constatator al naşterii copilului cu nr. de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii, semnătura şi parafa medicului;   

-declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notar public, asistat de reprezentantul legal, din care să rezulte şi numele de familie pe care în dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei;    stabilirea numelui de familie al copilului din afara căsătoriei se face exclusiv în baza declaraţiei ambilor părinţi, prezenţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea respectiv primăria unităţii administrativ-teritoriale în care nu funcţionează serviciu, din care să rezulte şi numele de familie pe care în dobândeşte copilul ;                -certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;

-actul de identitate al reprezentantului legal al unui dintre părinţii copilului.                                                                                           

Înregistrarea tardivă a naşterii: 

-certificatul medical constatator al naşterii  sau expertiza medico-legală, dacă  nu există certificatul medical constatator al nașterii;

-declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm(pentru înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore);

-declaraţia a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc,  dată în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă.

-declarația de recunoaștere a mamei, care poate fi dată în formă autentificată de notarul public sau în fața ofițerului de stare civilă, numai în cazul în care nu există certificatul medical constatator al nașterii.

Dacă naşterea s-a produs în străinătate şi nu a fost înregistrată la autorităţile locale/misiunea diplomatică ori oficiul consular al României sau a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, întocmirea actului de naştere se face în ţară, în baza :

-certificatului medical constatator al naşterii eliberat de autorităţile medicale străine, legalizat,

-expertiza medico-legală cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei și declarația de recunoaștere a mamei , numai în cazul în care lipsește certificatul medical constatator al naşterii eliberat de autorităţile medicale străine,

-certificatului /extrasului de naştere, eliberat de autoritățile străine (în cazul în care a fost înregistrată nașterea cu date nereale în străinătate)

-alte documente şi declaraţii ale persoanelor care pot da relaţii despre naștere, inclusiv ale părinţilor copilului, date în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă sau notarului public.