Furnizarea datelor cu caracter personal despre persoana fizica, din R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la: 

 • - date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauză);
 • - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 • - date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
 • - date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și de Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate.

Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat. Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchetului, Justiției, instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidență a persoanelor etc.

Competenta furnizării unor date din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementată   de O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificările și completări prin Legea nr. 372/2002, coroborate cu prevederile H.G. nr. 1367 /2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor,  O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată și revine:

 • - Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât și de persoanele fizice conform prevederilor art. 11 alin. (6) lit. b) din U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • - Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, pentru derularea unor acțiuni de interes public, reglementate prin acte normative (2 alin. (1) lit. d) din Hotărârea nr. 1367 din 18 noiembrie 2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și ale art. 11 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 97/2005).

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege pentru verificările din Registrul național de evidență a persoanelor sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale, de către:         

 1. instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;
 2. instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege;
 3. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;
 4. Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;
 5. Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 6. Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
 7. instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
 8. poliția locală;
 9. alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.