Furnizarea datelor cu caracter personal despre persoana fizica, din R.N.E.P.

   Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la:         
- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);           
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;        
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;  
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.     
   Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.           
Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.        
Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.      
    Competenta furnizarii unor date din registrul national de evidenta persoanelor este reglementata   de O.G.nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 372/2002, coroborate cu prevederile H.G.1367 /2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,  O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată si revine:

- Serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor(spclep)-pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât și de persoanele fizice(art.5 lit. f din O.G. 84/2001, cu modificarile si completarile ulterioare);

- Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, pentru derularea unor actiuni de interes public, reglementate prin acte normative ( art.2 alin.1 lit.d din G.1367 /2009 şi art.11 alin.6 lit.a din O.U.G. nr.97/2005).

    Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din OUG. Nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:         

  1. instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
  2. instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
  3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
  4. Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
  5. Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
  6. Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
  7. instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
  8. poliţia locală;
  9. alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.