Eliberarea actelor de identitate pe baza de procura

   În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe baza de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului,etc.
Procura trebuie să aibă aplicată fotografia (mărimea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm) solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv .La procură se ataşează o fotografie, ştampilată pe verso, identică cu cea care a fost aplicată pe procură.

 

IMPORTANT!!!

- La depunerea cererilor de către mandatar (persoana împuternicită prin procură specială să reprezinte solicitantul) acestea vor fi completate cu datele  mandantului (persoana  care solicită eliberarea unui nou act de identitate) şi vor fi semnate de către mandatar la ghişeul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al mandantului.

- Mandatarul (persoana imputernicită prin procură specială să reprezinte solicitantul), va prezenta la ghişeu, in numele mandantului documentele cu care acesta face potrivit legii dovada numelui de familie şi a prenumelui precum şi a datei de naştere(certificatul de naştere), documentul cu care face dovada stării civile(certificat de căsătorie)/ dacă este cazul, alături de celelalte documente cu care face dovada adresei de domiciliu precum şi a achitării contravalorii actului de identitate.  Documentele vor fi prezentate atât in original cât şi in copie.

- In cazul în care motivul pentru care se doreşte eliberarea unui nou act de identitate este ,,schimbare de domiciliu,, in conţinutul procurii speciale depusă de mandatar(persoana imputernicită prin procură specială să reprezinte solicitantul) trebuie să se regăsească in mod obligatoriu noua adresă de domiciliu a mandantului( persoana care solicită eliberarea unui nou act de identitate).