Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civila/extraselor multilingve

Eliberarea la cerere a certificatelor/ extraselor multilingve  de stare civilă

Cererea pentru solicitarea unui nou certificat/ extras multilingv de stare civilă se depune la autoritatea administraţiei publice locale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la locul de domiciliu sau reşedinţă al petiţionarului şi trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Persoane îndreptăţite să solicite eliberarea certificatelor de stare civilă/ extraselor multilingve  de stare civilă:

-Certificatul/extrasul multilingv de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate.

-Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

-Certificatul /extrasul multilingv de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

-Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.

-Certificatul/extrasul multilingv de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Certificatele/extrasele multilingve de stare civilă se eliberează în baza actului de identitate , sau după, caz a documentului cu care se face  dovada identităţii. Actul de  identitate trebuie să fie în termen de valabilitate.

Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate/extrase multilingve de stare civilă pe baza paşaportului. Dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului/extrasului multilingv de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.

Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul/extrasul multilingv de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat /extras multilingv de stare civilă astfel:

-În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului/extrasului multilingv de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor. Cererea pentru eliberarea certificatului/extrasului multilingv de stare civilă va fi transmisă structurii de stare civilă, spre soluţionare. După primirea certificatului//extrasului multilingv de stare civilă de la structura de stare civilă, acesta va fi înmânat, odată cu cartea de identitate, de către lucrătorul de evidenţă, solicitantului.

-În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte de identitate provizorie, în vederea procurării certificatelor/extraselor de stare civilă.