Transcrierea actelor de stare civila

            Transcrierea actelor de stare civilă

Actele de stare civilă ale cetațenilor români întocmite în străinătate, la autoritațile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din strainatăte a certificatului ori extrasului de stare civilă. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine se realizează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale competente, după ce s-a obţinut avizul prealabil al serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cererea de transcriere se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specialși se  depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrative-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului.În cazul în care procura este autentificată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile de legalizare/supralegalizare.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

Cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la:

-serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

-serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din municipiilor reşedinţă de judeţ .

            Cererea de transcriere se soluționează în termen de 60 de zile de la data depunerii.  

Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, personal,  sau  prin reprezentanţii legali, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

-ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române;

-adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligaţia să dispună verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată; în cazul solicitanţilor cu statut de CRDS cererea de poate depune la ultimul domiciliu avut în ţară.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul/extrasul multilingv de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie ,traducere legalizată ( cu excepția extraselor multilingve), precum şi după caz, de următoarele documente:

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de naştere:

-actele de identitate ale părinţilor sau paşaportul în cazul în care părinţii sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate(CRDS), în original şi fotocopie;

-certificatele de naştere şi de căsătorie ale părinţilor, în original şi fotocopie;

-actul de identitate și pașaportul (în cazul persoanelor care dobândesc/redobândesc cetăţenia română);

-certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetăţenia română;

-în cazul în care minorul nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui cetăţean român, acesta va prezenta declaraţia în formă autentică a celuilalt părinte cetăţean străin, din care să rezulte că este de acord cu dobândirea cetăţeniei române a minorului precum şi cu transcrierea certificatului de naştere;

-declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului;

-declaraţie din partea titularului actului, a reprezentantului legal sau a solicitantului că nu mai există alt act transcris/înscris sau reconstituit;

În situația în care mama copilului este căsătorită dar în certificatul/extrasul de naștere eliberat de autoritățile străine la rubrica ,,tata” sunt înscrise datele unei alte persoane decât soțul mamei, certificatele/extrasele de naștere se transcriu/înscriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor 414 alin. (1) şi art. 449 (conform căruia se stabilește numele de familie al copilului) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul că la rubrica ,,tata” se vor înscrie datele soțului mamei, iar la rubrica privind numele de familie al copilului se va înscrie numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei de părinții copilului (mama și soțul acesteia), sau în cazul în care aceștia purtau nume de familie diferit, numele de familie al copilului se va stabili prin acordul părinților dat în formă autentificată de notarul public sau în fața ofițerului de stare civilă. În această situație, certificatul de naștere eliberat ca urmare a transcrierii, este valabil doi ani de la data eliberării, timp în care se poate iniția în instanță acțiunea de tăgadă a paternității.

În situația în care se prezintă o sentință definitivă emisă de instanța competentă (română sau străină) prin care a fost înlăturată filiația față de soțul mamei copilului, certificatul/extrasul de naștere poate fi transcris în forma prezentată, în sensul că datele tatălui biologic din certificatul/extrasul de stare civilă eliberat de autoritățile străine vor fi înscrise în actul de stare civilă românesc.Certificatul este valabil doi ani de la data eliberării.

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de căsătorie:

-certificatele de naştere şi actele de identitate/pașapoartele ale soţilor în original şi fotocopii;

-declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor purtat după căsătorie;

-certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru persoanele care dobândesc/redobândesc cetăţenia română;

-declaraţie privind regimul matrimonial ales de către titularii actului;

-declarația pe propria răspundere  cu privire la faptul că soțul ( persoană de sex masculin) cetățean al  unui stat în care este acceptată poligamia nu mai are încheiate și alte căsătorii nedesfăcute;

  Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de deces:

-actul de identitate al solicitantului, original şi fotocopie.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei  nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă semnată  la Viena la 8 septembrie 1976 sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie (state semnatere:România,Germania, Austria, Belgia, Spania, Franţa, Grecia, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Elveţia, Turcia, Serbia Bulgaria,Bosnia și Herțegovina,Croația,Estonia,Lituania,Macedonia,Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Slovenia,)

-documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

-documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

-documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b) sau c) se supralegalizează;

-documentele de stare civilă ale persoanelor care au statut de refugiat/solicitant de azil în România şi au dobândit cetăţenia română, sunt exceptate de la apostilare/supralegalizare.

Apostilarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, precum şi traducerile acestora, dacă sunt făcute în străinătate, presupune ca aceste documente să aibă aplicată în original ştampila cu  Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la data de 05.10.1961, la care România a aderat prin O.G. nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare.

IMPORTANT:  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române  şi Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.