Rectificarea actelor de stare civila

            Rectificarea actelor de stare civilă

            Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

            Rectificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni înscrisă în acestea, se poate face la cererea persoanei interesate sau pe baza sesizării din oficiu,în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

            În funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere, care pot fi contestate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă în condiţiile legii.

            Actele de stare civila române întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civila române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în strainătate se rectifică numai în urmatoarele situatii:

-când eroarea se datorează autorităților locale străine care au înregistrat inițial actul și persoana interesată prezintă     documentul eliberat de autoritațile străine;

-când eroarea se datorează ofițerului de stare civilă care a înscris/transcris actul;

-când eroarea se datorează traducerii prezentate.

Cererea de rectificare, însoţită de actele doveditoare, se depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor(S.P.C.L.E.P.)/ primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P/ primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă şi se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii.

               Ca acte doveditoare depuse de către persoana interesată, pot fi :

-certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;

-certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;

-certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;

-dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;

-sentinţe judecătoreşti.