Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa

          Divorţul pe cale administrativă

          Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.     În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că:

-sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

-nu au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi;

-niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;

-nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

-adresa ultimei locuinţe comune;

-numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:

-certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;

-documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;

-declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comună nu  este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

În vederea soluţionării cererii de  divorţ se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, de la data depunerii, pentru eventuala retragere a acesteia.

În situaţia în care, la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice soţii nu se prezintă împreună pentru a  stărui în privinţa cererii de divorţ, dosarul de divorţ se clasează.

Dacă sunt întrunite condiţiile necesare se constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi se eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

              Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria.

Conform Legii nr.127/2013 taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărârea consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local