Cetațenii români cu domiciliul în străinatate care doresc să își schimbe domiciliul în România

  Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să își schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia își stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun următoarele documente:

  • - cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (model anexa 2 la H.G. nr. 295/2021);
  • - certificatul de naștere original și copie;
  • - certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  • - certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • - certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • - documentul, în original și fotocopie(după caz), cu care se face dovada adresei de domiciliu (vezi secțiunea ,,Dovada adresei de domiciliu,,);
  • - pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română, original și copie;
  • - actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine, în original și copie;
  • - documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

         Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

          Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

          Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru copiii minori, în condițiile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.

         În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile competente. În acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi prezentată, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.