Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa isi schimbe domiciliul in Romania

   Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa isi schimbe domiciliul in Romania se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România şi următoarele documente:
- certificatul de naştere, original şi copie; 
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;  
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;           
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;        
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;      
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);      
- paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original si copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie. În situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român.
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.      

   Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.        
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.           
- în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie.