Eliberarea primului act de identitate

Eliberarea actului de identitate la implinirea vârstei de 14 ani  

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, are obligația să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărții de identitate, prezentând la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și de una dintre persoanele prevăzute la  alin. precedent, însoțită de următoarele documente:

 • - certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române, original și copie;
 • - actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;
 • - certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • - documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Important:

       Copia certificatului de divorț  însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut.

       În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate al minorului. In această situație este necesar a fi prezentat acordul parental cu privire la domiciliul minorului.

        Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.

         Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.

          Declarația de consimțământ poate fi dată la ghișeu, în fața personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

          În situația în care declarația de consimțământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanța a hotărât că are locuința nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuiește minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte.

          În situația în care părinții divorțați exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuința acestuia este stabilită la unul dintre părinți cu menționarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul își schimbă domiciliul odată cu acesta, în condițiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

         În situația în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredințarea minorului a fost pronunțată în străinătate, aceasta se prezintă, în original și copie, însoțită de traducerea legalizată, precum și de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Copia hotărârii judecătorești definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului.

        Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecție specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competență teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidențial, la solicitarea scrisă a acestora.

Atenție !

Eliberarea actului de identitate pentru prima data, minorilor cetățeni români cu domiciliul in România, aflați în străinătate și care, din motive obiective nu se pot prezenta în țară pentru solicitarea acestui document (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în țară, ș.a.) se poate face prin depunerea cererii și documentelor necesare, la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României din străinătate.

Minorul însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială ori de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, depune următoarele documente:

 • - cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și de una dintre persoanele prevăzute la alin. precedent;  
 • - documentul eliberat de autoritățile statului ori de alte instituții din statul în care se află temporar solicitantul, din care sa rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în țară; 
 • - certificatul de naștere, cu care se face dovada cetățeniei române, original și copie;
 • - actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • - certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă/certificatul de divorț și convenția privind stabilirea domiciliului minorului, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • - două fotografii mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • - chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei).

În situația în care la cerere nu este anexată chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, solicitantul va indica o persoana de contact din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor pe raza căruia are domiciliul solicitantul, pentru achitarea contravalorii cărții de identitate.