Eliberarea primului act de identitate

Eliberarea actului de identitate la implinirea vârstei de 14 ani

   La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:           
Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de una dintre persoanele prevăzute la  alin.precedent,

- certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie/certificatul de divorț și convenția privind stabilirea domiciliului minorului, copie și original;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).       

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidentță a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţionează serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.      

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul în condiţiile legii. 
Pentru minorul care deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.   
Minorilor care au împlinit 14 ani şi care se află internaţi în centre de ocrotire şi protecţie socială li se eliberează cărţi de identitate de către serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor pe a căror rază de competenţă teritorială funcţionează unităţile respective, la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii (H.G. 1375/2006, art. 53).

 N o t ă:

Declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost incrediţat minorul din care să rezulte că este de acord ca in actul de identitate al minorului să fie inscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află;

Atenţie !

La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal.

Eliberarea actului de identitate pentru prima data, minorilor cetateni români cu domiciliul in România, aflati în strainatate și care, din motive obiective nu se pot prezenta în țara pentru solicitarea acestui document (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permitedeplasarea în țară, ș.a.) se poate face prin depunerea cererii și documentelor necesare, la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României din străinatate.

   Minorul însotit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, depune urmatoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de una dintre persoanele prevăzute la alin. precedent;  
- documentul eliberat de autoritațile statului ori de alte instituții din statul în care se află temporar solicitantul, din care sa rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în țară; 
- certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu din România, original şi copie;          
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorț și convenția privind stabilirea domiciliului minorului, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
- două fotografii mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).
Solicitantul va indica o persoana de contact din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza căruia are domiciliul solicitantul, pentru achitarea contravalorii cărtii de identitate.

   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţionează serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.      

În situația în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de o persoană care nu se poate deplasa în țară, din motive obiective și are domiciliul în România, aceasta va depune la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale României din strainătate, următoarele documente:         
- cererea pentru eliberarea actului de identitate,

- documentul eliberat de autoritatile statului ori de alte institutii din statul in care se afla temporar solicitantul, din care sa rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa in tara;       
- certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu din România, original şi copie;    
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
- doua fotografii marimea ¾ cm având la baza o banda alba de 7 mm
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);

   Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera vor expedia documentatia respectiva la Directia Relatii Consulare, iar aceasta le va transmite la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date care prin serviciile specializate locale, va proceda la obtinerea actelor de identitate in cauza.
   Actele de identitate vor fi transmise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Directiei Relatii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale României, vor elibera actele de identitate titularilor, pe baza de semnatura pe adresa de inaintare a documentului. Inmânarea actului de identitate se face numai personal, titularului.

Eliberarea primului act  de identitate pentru persoanele care au dobândit/redobândit  cetăţenia română

Acte necesare :

- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;

- certificatul constatator eliberat de ministerul justiţiei ori misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; (în cazul minorilor care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să-şi clarifice cetăţenia, către ministerul justiţiei);

- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;  (în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti);

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv:paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
   Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea căruia funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.      

 Notă:

La eliberarea actului de identitate solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de autoritatea pentru străini, iar în situaţia în care nu mai deţine acest permis va da o declaraţie privind condiţiile în care a pierdut sau i-a fost furat documentul.