Eliberarea actului de identitate pentru cetățenii care au dobândit/redobândit cetățenia română

Persoanele care au dobândit/redobândit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoțită de următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original și două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;
  • certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • documentul, în original și fotocopie (după caz), cu care se face dovada adresei de domiciliu (vezi secțiunea ,,Dovada adresei de domiciliu,,)
  • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordinate, original și copie;
  • documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original și copie, după caz.
  • chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

IMPORTANT:

     La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.

    În situația în care persoana nu mai deține documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul  României, aceasta va da  o declarație privind condițiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.