Precizări privind dovada adresei de domiciliu

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare

        Prezentăm pentru exemplificare câteva tipuri de astfel de documente:

 • - contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinația de locuință, încheiat în formă autentică;
 • - contractul de schimb imobiliar, autentificat la un notar public;
 • - contractul de donație al unui imobil tip locuință, autentificat la notarul public;
 • - contractul de întreținere, autentificat la notarul public;
 • - contractul de construire a unui imobil cu destinația de locuință însoțit de procesul verbal de predare-primire a locuinței;
 • - autorizația de construcție a unui imobil cu destinația de locuință însoțită de procesul-verbal de recepție sau de adeverința eliberată de către Primărie din care să rezulte că a fost încheiat procesul verbal de recepție a lucrărilor;
 • - certificatul de moștenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase;
 • - titlul de proprietate al unui imobil cu destinația de locuință;
 • - contractul de comodat (împrumutul de folosință gratuită) încheiat în formă autentică;
 • - actul de adjudecare;
 • - actul de partaj convențional (voluntar) încheiat în formă autentică;
 • - hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul (partajul judiciar) al unui imobil cu destinația de locuință;
 • - hotărârea judecătorească de constatare a dreptului de proprietate, în cazul unui imobil cumpărat în baza unui înscris sub semnătură privată (chitanță de mână), dobândit prin uzucapiune, accesiune imobiliară, în urma revendicării etc;
 • - actul de adjudecare a unui imobil la licitație;
 • - contractul de leasing imobiliar;
 • - contractul de închiriere/subînchiriere. Acest document pentru a fi opozabil față de terți, trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:

             1) dacă este încheiat între două persoane fizice sau persoană fizică și juridică:

 • - să fie autentificat la un notar public;
 • - să fie atestate părțile acestuia, conținutul, semnătura și data certă de către un avocat;
 • - să fie înregistrat la organele teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F);

            2) dacă este încheiat de o persoană juridică cu o persoană fizică trebuie să fie                  înregistrat în registrul societății, datat, ștampilat și semnat de către părți.

b) Declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau d) - după caz;

c) Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);

d) Extrasul de carte funciară pentru informare (cu termen de valabilitate 30 zile eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj) sau documentul eliberat de primării (adeverința cu termen de valabilitate 30 zile) din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu un imobil cu destinație de locuință;

e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal, în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Notă:

Declarația de primire în spațiu a găzduitorului prevăzută la lit. b) poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranța publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 În cazul în care adresa de domiciliu din documentul prezentat nu corespunde situației din teren datorită modificărilor operate de autoritățile locale (atribuirea de numere imobilelor, renumerotarea imobilelor, atribuirea de denumiri stradă sau schimbarea denumirii străzilor) alături de documentul de spațiu se va prezenta suplimentar și certificat de nomenclatură stradală.