Legislație organizare și funcționare instituție

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Dolj prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 2/26.01.2005, în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției, precum și soluționarea problemelor de competența acesteia sunt:

 

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;

Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL;

Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.