Legislație organizare și funcționare instituție

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Dolj prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 2/26.01.2005, în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției, precum și soluționarea problemelor de competența acesteia sunt:

 

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 119/1996 - cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 - privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 - privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil;

Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 - pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL;

Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.