Consideraţii generale

   Actul de identitate care se eliberează cetăţeanului roman este cartea de identitate. Cartea de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţa a titularului (după caz) si a cetăţeniei romane.

   Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este de:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În sensul Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. În prezent, cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate si în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.


NOTA:

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
In conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau înainte cu cel mult 180 zile dar nu mai puţin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al cărţii de identitate deţinute, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul (reşedinţa), pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei și 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitării situaţiilor neplăcute in care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa centrului sau instituţiei respective. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează de către administraţia instituţiei pe perioada internării.

Persoana internată într-o instituţie sanitară poate solicita eliberarea unui nou act de identitate, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia respectivă.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţionează serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
În cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu posedă asemenea documente şi care nu dispun de mijloace financiare, precum şi persoanelor cu handicap şi celor fără venituri, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate.
Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii.

Noutăţi:

Conform prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017, nu se mai percep taxe extrajudiciare de timbru pentru serviciile prestate pe linie de evidență a persoanelor.

   În considerarea prevederilor legale enunțate anterior, pentru eliberarea actelor de identitate se percep următoarele taxe:

- 7,00 lei – contravaloarea cărții de identitate;

- 1,00 – contravaloarea cărții de identitate provizorii.

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau după caz, înmânarea actului de identitate se poate face pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.