Consideraţii generale

 Actul de identitate care se eliberează cetățeanului roman este cartea de identitate. Cartea de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședința a titularului (după caz) si a cetățeniei romane.

Documentele pentru eliberarea unui nou document de identitate se depun la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.
In conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau înainte cu cel mult 180 zile dar nu mai puțin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al cărții de identitate deținute, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul (reședința), pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravențională, care se sancționează cu amenda cuprinsă între 40 lei și 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Facem un apel către toți cetățenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitării situațiilor neplăcute in care pot deveni contravenienți la prevederile legii.

Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședința la adresa centrului sau instituției respective. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta.

Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează de către administrația instituției pe perioada internării.

Persoana internată într-o instituție sanitară poate solicita eliberarea unui nou act de identitate, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituția respectivă.

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate și cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reședința, ori la structura de taxe și impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcționează serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

 În cazul în care, în condițiile legii, se schimbă denumirea unor unități administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale, precum și în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate și a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetele unităților administrativ-teritoriale respective.

 Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reținute sau arestate care nu posedă asemenea documente și care nu dispun de mijloace financiare, precum și persoanelor cu handicap și celor fără venituri, șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate.

 Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, incendiilor sau ale altor dezastre și care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații.

Noutăți:

Conform prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017, nu se mai percep taxe extrajudiciare de timbru pentru serviciile prestate pe linie de evidență a persoanelor.

   În considerarea prevederilor legale enunțate anterior, pentru eliberarea actelor de identitate se percep următoarele taxe:

- 7,00 lei – contravaloarea cărții de identitate;

- 1,00 – contravaloarea cărții de identitate provizorii.

În vederea aplicării dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru situațiile în care cetățenii care solicită eliberarea unui act de identitate dețin și doresc să anexeze la cerere o copie a unui document care este prezentat obligatoriu și în original pentru soluționarea cererii (exemplu: certificate de stare civilă, contract de vânzare cumpărare, hotărâre de divorț, etc) acestea vor fi preluate de funcționarii de la ghișeu.

În sens contrar, funcționarii de evidență a persoanelor vor lua măsuri pentru fotocopierea documentelor relevante și care au fost prezentate în original de solicitanți.

În temeiul prevederilor art. 62 din Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil,

-proprietarul unui imobil poate sesiza, în scris, personalul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă.

 - de asemenea sesizarea poate fi efectuată și din oficiu referitor la faptul că o persoană fizică nu mai locuiește la adresa cu care figurează înregistrată în R.N.E.P.

 In urma primirii sesizării la nivelul serviciului, se solicită efectuarea de verificări în teren prin intermediul lucrătorilor de poliție pentru clarificarea situației.